Main Page Sitemap

Noter direkt kuponger


noter direkt kuponger

inlösen vid fusion och delning dessutom tillämpas vad som föreskrivs i 16 kap. I ett beslut i vilket registermyndigheten har discounted cash flow method förelagt vite får ändring inte sökas genom besvär. I detta kapitel, en inlösenklausul som avses i 7, en samtyckesklausul som avses i 8 och ett förvärvs- eller inlösenvillkor som avses i 15 kap. Bestämmelser om utövande av aktierättigheter i ett bolag som ingår i värdeandelssystemet finns i. Planen är nu återupptagen med sträckning via Litteraturgatan till Bäckebolsmotet. Vid bedömningen av ett riktat förvärvs godtagbarhet skall särskilt avseende fästas vid förhållandet mellan det vederlag som erbjuds och aktiens gängse pris. Har teckningsrätt skall innan teckningstiden börjar löpa informeras om beslutet på samma sätt som en stämmokallelse utfärdas.

noter direkt kuponger

Noter direkt kuponger
noter direkt kuponger

Om något annat inte föreskrivs i emissionsbeslutet, kan teckningspriset endast med styrelsens samtycke kvittas mot en fordran på bolaget. Registermyndigheten skall publicera kallelsen i den officiella tidningen senast tre månader före den utsatta dagen och registrera kallelsen på tjänstens vägnar. På en förverkad aktie tillämpas bestämmelserna om bolagets innehav av egna aktier. Ett nytt emissionsbemyndigande upphäver ett tidigare, om inte något annat beslutas. Mottagande som pant och teckning av egna aktier 13 Egna aktier som pant Bolaget kan ta emot egna aktier som pant. Om det sannolika överlåtelsepriset på bolagets egendom inte bara tillfälligt är betydligt högre än bokföringsvärdet, får även skillnaden mellan det sannolika överlåtelsepriset och bokföringsvärdet beaktas som ökning av det egna kapitalet. 4 Domens innehåll och verkningar Genom en dom med anledning av en klandertalan kan ett beslut förklaras ogiltigt eller ändras på yrkande av käranden. Detsamma gäller skada som har orsakats genom en åtgärd till förmån för en sådan bolaget närstående person som avses i 8 kap. Aktierna skall, vid äventyr att emissionen förfaller, anmälas för registrering inom fem år från emissionsbeslutet, om inte en kortare tidsfrist föreskrivs i emissionsbeslutet. 3 Registeranmälan och ansökan om kallelse Om borgenärerna enligt 2 1 mom. För de finska aktiebolag som deltar i en gränsöverskridande delning utfärdar registermyndigheten ett intyg om att ett i 1 mom. I bolagsordningen kan det bestämmas att det i aktieägarförteckningen i stället för aktieägarens adress antecknas personens hemkommun och födelsedatum.


Sitemap